ตารางการ Confence กรมสุขภาพจิต
iTem วันที่ เรื่อง / Author's เวลา ผู้ประสานงาน
 27 กุมภาพันธ์ 2561   ชี้แจงการนิเทศกรมสุขภาพจิตด้าน ICT 13.30-16.00  ปลา 

 

หน่วยงานที่เข้าร่วมให้ Download โปรแกรมสำหรับใช้งานได้ที่นี่ครับ Download : TOT Cloud Conference UsersName และ Password ที่เข้าสู่ระบบผู้จัดจะประสานไปที่ท่านโดยตรง

ท่านสามารถเข้ามาทดสอบความพร้อมของระบบได้ก่อนการเริ่มประชุม 1 ชั่วโมง

คู่มือการใช้งาน PC/Notebook    คู่มือการใช้งาน iOS/Android

Photo Albums การประชุมล่าสุด